Νομικές Υπηρεσίες

Ποινικό Δίκαιο

Πλήρης δικαστική εκπροσώπηση σε κάθε μορφής ποινικά αδικήματα καθ' όλη την ποινική διαδικασία είτε από την θέση της υπεράσπισης είτε από την θέση της πολιτικής αγωγής.

Εμπορικό Δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε εταιρείες και επιτηδευματίες. Σύσταση εταιρειών, σύναψη εμπορικών συμβάσεων, διαπραγματεύσεις. Διεκδίκηση και εισπραξη οφειλών από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπά χρεόγραφα. Αντιμετώπιση φορολογικών υποθέσεων. Πτωχεύσεις, λύση και εκκαθάριση εταιρειών. Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

Αστικό Δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα οικογενειακού δικαίου, υιοθεσιών, δικαστικής συμπαράστασης, κληρονομικού δικαίου, μισθώσεων, διαφορών συνιδιοκτητών, προστασία της προσωπικότητας, σωματείων, εμπραγματου δικαίου, διεκδίκησης ή μεταβίβασης ακινήτων, ενοχικών αξιώσεων και διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Προστασία Δανειοληπτών

Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν. 3869/2010 o οποίος τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013 )- Προστασία δανειοληπτών από καταχρηστικές συμβάσεις και υπερδανεισμό

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν ενοχές από ασφαλιζόμενους κινδύνους. (Τροχαία ατυχήματα, μεταφορές, ασφαλίσεις απαιτήσεων, διεκδίκηση αποζημιώσεων)

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Παροχή νομικών υπηρεσιών που αφορούν την σύννομη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την προστασία των έννομων αγαθών των πελατών μας.